cropped-1376396734263729923135964633123n.jpgmotoLogologo_czystabzura_czyste

logo_małe

OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY

„BZURA 2016”

pod patronatem

Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa

Logo SITK

REGULAMIN SPŁYWU

 

 1. Cele i zadania imprezy:
 • Poznawanie walorów przyrodniczych rzeki Bzury,
 • Współzawodnictwo sportowe – wyścig,
 • Integracja środowiska turystycznego,
 • Popularyzowanie kajakarstwa jako formy aktywnego wypoczynku,
 • Promocja szlaku kajakowego na rzece Bzurze.
 1. Termin: 3-4 września 2016 r.
 2. Trasa: Rzeka Bzura, na odcinku: Kozłów  – Plecewice – Kamion
  • Długość trasy: Kozłów – Plecewice – 21.3 km; Plecewice – Kamion – 21.7 km; Łącznie 43 km.
 3. Trudność trasy: łatwa z drobnymi przeszkodami – ZWB
 1. Baza biwakowo-żywieniowa: Moto Przystań, Plecewice 78, 05-088 Brochów, motoprzystan.pl
 1. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom:
 • Pole biwakowe wraz z zapleczem sanitarnym – WC i prysznic,
 • Miejsce parkingowe dla samochodu,
 • Transport uczestników i sprzętu na trasie spływu,
 • Posiłek po zakończeniu każdego etapu,
 • Ubezpieczenie NW,
 • Doraźną pomoc medyczną w czasie trwania spływu,
 • Pamiątkę spływową w postaci koszulki,
 • Nagrody i medale dla zwycięzców poszczególnych konkurencji indywidualnych,
 • Puchary dla zwycięzców w punktacji drużynowej,
 • Pamiątkowa wklejka do książeczki.
 1. Warunki uczestnictwa:
 • Wypełnienie formularza na stronie https://nadbzura.pl/splyw2016 lub przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, na adres e-mail: splyw@nadbzura.pl
  • Zgłoszenia można też dokonać osobiście, tuż przed spływem, jak również opłacić wpisowe: w piątek 02.09, w godzinach 18-20 oraz w sobotę 03.09, w godzinach 7.30-9
 • Dokonanie wpłaty wpisowego,
 • Uzyskanie potwierdzenia od organizatora o zakwalifikowaniu na spływ (otrzymanie numeru startowego),
 • Posiadanie dobrego stanu zdrowia i umiejętności pływania,
 • Osoby niepełnoletnie :
  • Poniżej 18 roku mogą startować za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych,
  • Poniżej 16 roku tylko pod opieką rodziców/opiekunów prawnych na jej wyłączną odpowiedzialność,
  • W obydwu powyższych przypadkach, uczestnicy mogą płynąć tylko w kajakach 2-osobowych,
 • Uczestnicy biorą udział w imprezie na własnym, niezatapialnym sprzęcie pływającym oraz powinni posiadać kamizelki asekuracyjne lub ratunkowe,
  • Istnieje możliwość odpłatnego wypożyczenia kajaków z pełnym wyposażeniem (wiosła, kamizelki) – 50 zł/osoba przy kajaku dwuosobowym i 60 zł/osoba przy kajaku jednoosobowym za 2 dni,
 • Podporządkowanie się poleceniom organizatorów,
 • Akceptacja treści i postępowanie zgodnie z niniejszym regulaminem.
 1. Wysokość wpisowego:

Wpisowe z opłaconym polem namiotowym:

 • Jeśli wpłata na konto, zostanie dokonana do 15.08.2016 r. koszt wpisowego zostaje obniżony o 10% i wynosi:
  • 90 zł – dorośli – termin wpłaty do 15.08.2016 r.
  • 63 zł – młodzież do lat 18 – termin wpłaty do 15.08.2016 r.
 • Jeśli wpłata na konto, zostanie dokonana po 15.08.2016 r. lub w gotówce w dniu spływu, wpisowe wynosi:
  • 100 zł – dorośli uczestnicy spływu
  • 70 zł – młodzież do lat 18
 • Wpłaty należy dokonać na konto organizatora:

Volkswagen Bank Polska S.A.  13 2130 0004 2001 0484 9691 0001 tytułem Spływ Bzura 2016 Imię i Nazwisko

 Wpisowe nie obejmuje wynajęcia sprzętu (wynajęcie jest możliwe na miejscu za dodatkową opłatą – 50 zł/kajak 2 osobowy i 60 zł/kajak 1 osobowy – cena dla jednego uczestnika za 2 dni) oraz posiłków (poza dwoma obiadami po każdym etapie spływu; na terenie Moto Przystani jest bar). Za dodatkową opłatą możliwe jest wynajęcie przyczepy kampingowej (rezerwacja możliwa pod tel. 503 721 850). Dodatkowo, za numer startowy, jest pobierana kaucja wysokości 20 zł.

 9. Zgłoszenia:

 • Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem formularza na stronie https://nadbzura.pl/splyw2016 lub poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, na adres e-mail: splyw@nadbzura.pl
 • Druki zgłoszenia można pobrać ze strony https://nadbzura.pl/splyw2016
 • UWAGA: Rezygnacja z udziału w spływie zgłoszona po 20.08.2016 r. pozbawia rezygnującego prawa do zwrotu wpłaconej kwoty wpisowego.
 • Zgłoszenia można też dokonać osobiście, tuż przed spływem, jak również opłacić wpisowe: w piątek 02.09, w godzinach 18-20 oraz w sobotę 03.09, w godzinach 7.30-9
 1. Weryfikacja:
 • Zgłaszający się na spływ staje się uczestnikiem z chwilą dokonania weryfikacji w sekretariacie spływu i otrzymaniu numeru startowego.
 1. Do weryfikacji niezbędne są:
 • Dowód tożsamości ze zdjęciem,
 • Pisemna zgoda prawnych opiekunów na udział w spływie osoby niepełnoletniej, w przypadku objęcia opieki przez osobę trzecią (w przypadku, jeśli nie dostarczono skanu dokumentu przy wysyłaniu zgłoszenia).
 1. Przyjmowanie uczestników:
 • Uczestnicy mogą zgłaszać się na spływ w dniu 02.09.2016 r., od godziny 18.00 do 20:00 oraz 03.09.2016 od godziny 7:30 do 9:00 w Moto Przystani, Plecewice 78, 05-088 Brochów
 1. Obowiązki uczestników:

Każdy uczestnik zobowiązany jest do:

 • Przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz zarządzeń Komandora i Sędziego Głównego,
 • Stosowania się do poleceń organizatorów, zwłaszcza podczas realizacji programu na wodzie, m.in.: wspólnego pływania na trasie (nie wolno wyprzedzać pilota prowadzącego, nie wolno płynąć za pilotami końcowymi),
 • Obozowania na biwaku w miejscach wyznaczonych,
 • Zachowania prawidłowej pozycji w kajaku,
 • Dbania o sprawność i jakość sprzętu pływającego i ratunkowego,
 • Dbania o czystość na szlaku i miejscach biwakowania,
 • Posiadania niezbędnego osobistego wyposażenia, w tym kamizelek asekuracyjnych, które należy mieć poprawnie założone podczas realizacji programu na wodzie oraz własnego sprzętu biwakowego,
 • Udzielania pomocy innym w razie potrzeby i możliwości,
 • Pokrycia kosztów związanych z naprawą wszelkich spowodowanych przez siebie strat materialnych,
 • Przestrzegania przepisów ochrony przyrody, bezpieczeństwa na wodzie i przepisów przeciwpożarowych,
 • Przestrzegania ciszy nocnej,
 • Przestrzegania zakazu spożywania alkoholu na wodzie i zakazu nadużywania alkoholu podczas trwania całej imprezy.
 • Zaleca się, aby każda drużyna posiadała własną apteczkę i reperaturkę
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie lub upoważnione do opieki osoby dorosłe,
  • Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione przez uczestnika, w czasie trwania spływu,
  • Uczestnik odpowiada za powierzony sprzęt i ponosi za niego odpowiedzialność finansową, w razie uszkodzenia pokrywa koszty naprawy lub zakupu nowego sprzętu,
  • Komandor spływu ma prawo wykluczenia z uczestnictwa w spływie osób, które nie podporządkują się regulaminowi spływu oraz zarządzeniom kierownictwa spływu, bez obowiązku zwrotu wniesionych opłat,
  • Komandor spływu, ze względu na warunki pogodowe i bezpieczeństwo uczestników, może zmienić, skrócić, a nawet odwołać poszczególne etapy spływu, bez obowiązku rekompensaty dla uczestników,
  • Kierownictwo spływu gwarantuje, że dane osobowe uczestników nie będą wykorzystane do żadnych innych celów, niż związane z organizacją imprezy,
  • W czasie trwania spływu działać będzie komisja sędziowska, która w oparciu o szczegółowy regulamin przeprowadzi klasyfikację indywidualną,
  • Dane osobowe uczestników nie będą wykorzystane do żadnych innych celów niż cele związane z organizacją imprezy,
  • Kierownictwo spływu zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu i zmiany programu spływu w zależności od zaistniałej sytuacji.
 2. REGULAMIN PUNKTACJI
 1. PUNKTACJA INDYWIDUALNA
 • punktacja indywidualna jest sumą punktów zdobytych w wyścigu
 • punktacja indywidualna jest prowadzona dla kategorii łodzi:
  • T – 1 kajak sztywny turystyczny – kobiety, mężczyźni
  • T – 2 kajak sztywny turystyczny – kobiety, mężczyźni, mix
 • kategorię tworzą co najmniej 4 osady. Osady nie tworzące kategorii, na wniosek Sędziego Głównego, Komandora i za zgodą tych osad, mogą wystartować w „wyższej” kategorii (np. kobiety w mixtach, mixty w kategorii mężczyzn itp.)
 • w przypadku zdobycia przez dwie lub więcej osad jednakowej ilości punktów o miejscu decyduje średnia wieku osady. Gdy średnia przekracza 35 lat, wyższe miejsce przyznawane jest osadom starszym. Dla średniej poniżej 35 lat, wyższe miejsce zajmują osady młodsze. Jeśli osady reprezentują różne kategorie wiekowe (>35 lat i <35 lat), o wyższym miejscu decyduje wyższa średnia wiekowa;
 1. PUNKTACJA DRUŻYNOWA
 • w punktacji drużynowej spływu klasyfikowane są organizacje, w barwach których wystartowały co najmniej 3 (trzy) osady.
 • punktacja drużynowa ustalana jest na podstawie sumy punktów zdobytych przez maksymalnie 5 (pięć) najlepszych osad drużyny w punktacji indywidualnej oraz za zgłoszenia.
 • za zgłoszenia organizacja otrzymuje 2 (dwa) pkt. za każdą zweryfikowaną osobę, która pokonała całą trasę spływu, ale nie więcej niż 30 pkt;
 1. PUNKTACJA WYŚCIGU (OS)
 • uczestnicy startują ze startu wspólnego dla swojej kategorii na sygnał sędziego startera;
 • zaliczenie odcinka szybkościowego (OS) następuje po przepłynięciu dziobu kajaka przez linię mety.
 • dyskwalifikacja w OS następuje za:
  • start bez zgody sędziego startera,
  • zgłoszenie udokumentowanym protestem przeszkadzania na trasie innym
 • w wyścigu mogą brać udział wyłącznie uczestnicy spływu w kategorii łodzi i składzie osobowym osad zgodnym z weryfikacją uczestnictwa w spływie, na tym samym kajaku, w którym wystartowali do etapu.
 • wszyscy uczestnicy OS bezwzględnie płyną w kamizelkach asekuracyjnych,
 • punktacja:
  • I miejsce – 50 pkt.
  • II miejsce – 40 pkt.
  • III miejsce – 30 pkt., za każde następne o 1 (jeden) pkt. mniej (29, 28, ….) ;
 1. PROTESTY
 • protesty rozpatruje 3-osobowe jury, składające się z: przedstawiciela SITK, przedstawiciela organizatora oraz przedstawiciela uczestników
 • decyzja sędziego startera co do prawidłowości startu lub niedopuszczenia osad do startu oraz decyzje sędziego celowniczego na mecie co do kolejności osad na mecie są ostateczne i nie podlegają oprotestowaniu.
 • protesty od orzeczeń Komisji Sędziowskiej w czasie trwania spływu należy składać pisemnie na ręce Sędziego Głównego lub osoby przez niego wyznaczonej w terminie do 1 (jednej) godz. po wywieszeniu wyników danego etapu oraz do 1 godziny po wywieszeniu nieoficjalnych wyników punktacji indywidualnej, wraz z protestem należy wpłacić wadium w wysokości 50 zł. Wadium podlega zwrotowi w przypadku uznania protestu;
 1. DYSKWALIFIKACJA
 • za nadużywanie alkoholu
 • za nieudzielenie pomocy poszkodowanej załodze na wodzie
 • za niestosowanie się do zaleceń Kierownictwa spływu.
 • prawo interpretacji niniejszego Regulaminu należy do Kierownictwa Spływu.