logo_fio1mNajpierw nie zapisano na niego środków w budżecie Polski na 2008 r., potem – po zabezpieczeniu finansowania – długo trwało przygotowanie procedur i zatwierdzanie ich przez Radę Ministrów i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Ale wreszcie, po długim oczekiwaniu organizacji pozarządowych, jest: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2008!
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich jest programem rządowym, powołanym do życia w 2004 r. w celu pobudzania oraz wspierania rozwoju inicjatyw obywatelskich z udziałem sektora organizacji pozarządowych. Pierwszy nabór planowanego na trzy lata programu odbył się w 2005 r. Od tego czasu w trzech edycjach dofinansowanie uzyskało ponad 1600 projektów z całej Polski. Program zakończył się dużym sukcesem, więc pod koniec ubiegłego roku rząd podjął decyzję o jego kontynuowaniu. Po wielu konsultacjach dotyczących możliwej formy sfinansowania FIO uzgodniono, że fundusze na tegoroczną edycję programu zostaną przeznaczone z rezerwy celowej rządu.

Ostatecznie w dniu 28 marca Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprosił organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2008 r. ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Najważniejsze informacje:

Wysokość środków na finansowanie FIO w roku 2008 wynosi 60 mln zł.

Maksymalny czas realizacji projektu: od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r.

Uprawniony podmiot może złożyć 1 wniosek w ramach ogłoszonego konkursu.

Maksymalna kwota dotacji, o którą mogą ubiegać się wnioskodawcy: 250 tys. zł, minimalna: 5 tys. zł.

Wymagany wkład własny:

· co najmniej 10% wartości projektu (dla projektów o wnioskowanej dotacji od 5 tys. zł do 25 tys. zł –wkład własny finansowy lub niefinansowy; dla projektów o wnioskowanej dotacji od ponad 25 tys. zł do 150 tys. zł – wkład własny finansowy);

· co najmniej 20% wartości projektu (dla projektów o wnioskowanej dotacji od ponad 150 tys. zł do 250 tys. zł – wkład własny finansowy);
Termin składania wniosków: od 28 marca 2008 r. do 28 kwietnia 2008 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Wielkim atutem FIO jest szeroki zakres możliwych do realizacji projektów. Na 2008 rok przyjęto następujące kierunki działań:

1. Zabezpieczenie społeczne

1.1. Aktywizacja seniorów, integracja międzypokoleniowa
1.2. Problemy dzieci i młodzieży
1.3. Integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych
1.4. Wspieranie podstawowych funkcji rodziny
1.5. Promocja zdrowia
1.6. Działania na rzecz środowisk kombatanckich i osób represjonowanych

2. Integracja i aktywizacja społeczna

2.1. Wolontariat w organizacjach pozarządowych i wolontariat pracowniczy
2.2. Porozumienia na rzecz aktywizacji zawodowej
2.3. Porozumienia na rzecz integracji wspólnot i społeczności lokalnych
2.4. Działania na rzecz aktywizacji społecznej i kulturalnej młodzieży
2.5. Rozwój potencjału organizacji pozarządowych
2.6. Integracja repatriantów w środowiskach lokalnych
2.7. Integracja i aktywizacja zawodowa cudzoziemców

3. Prawa i wolności człowieka i obywatela:

3.1. Rozwój poradnictwa i rzecznictwa obywatelskiego
3.2. Ochrona i upowszechnianie praw dziecka
3.3. Kobiety w życiu publicznym i społecznym
3.4. Działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
3.5. Ochrona praw konsumenta
3.6. Przeciwdziałanie dyskryminacji i ochrona praw grup dyskryminowanych
3.7. Dostęp do informacji publicznej

4. Nauka, kultura, edukacja i wychowanie:

4.1. Pielęgnowanie tożsamości narodowej i kulturowej
4.2. Wypoczynek dzieci i młodzieży, krajoznawstwo i turystyka społeczna
4.3. Lokalne programy – równość szans w edukacji
4.4. Lokalne programy ekologiczne
4.5. Działania na rzecz ochrony zwierząt
4.6. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym
4.7. Działania na rzecz zachowania przez Polonię więzi kulturowej z Polską oraz integracji polskiej emigracji zarobkowej w zagranicznych środowiskach lokalnych
4.8. Działania na rzecz pogłębiania wiedzy w Polsce o kulturalnej i historycznej roli Kresów Wschodnich oraz Polakach zamieszkałych na Wschodzie

5. Bezpieczeństwo publiczne i obrona narodowa:

5.1. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, stanowiącym zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego
5.2. Przeciwdziałanie przemocy w szkołach i placówkach oraz środowiskach rówieśniczych dzieci i młodzieży
5.3. Inicjatywy na rzecz promocji obronności i bezpieczeństwa narodowego
5.4. Model lokalnego bezpieczeństwa powszechnego
5.5. Inicjatywy na rzecz szeroko rozumianej edukacji dla bezpieczeństwa w tym m. in. w zakresie ratownictwa i ochrony ludności
5.6. Inicjatywy na rzecz udzielania pomocy humanitarnej

Wymieniony zakres działalności dotyczy z pewnością większości aktywnie działających organizacji. I pomimo tego, że o dofinansowanie z FIO walczy bardzo wiele stowarzyszeń i fundacji, a konkurencja jest ostra i wymagająca, warto spróbować zrealizować projekt przy wsparciu rządowych pieniędzy. Z najważniejszymi, szczegółowymi informacjami oraz dokumentami, dotyczącymi FIO 2008 można zapoznać się na stronie internetowej Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod adresem www.pozytek.gov.pl.

Dla wszystkich organizacji próbujących swoich sił i składających wniosek do FIO 2008 – powodzenia!

(mj)

Print Friendly, PDF & Email